Regulamin imprezy

Wstęp na teren imprezy pn.: „UCI TISSOT Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym Pruszków 2019”odbywającej się w dniach od 27.02.2019 do 03.03.2019 roku w obiekcie Arenie Pruszków jest płatny i za okazaniem ważnego biletu wstępu.

 1. Wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  1. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:
   1.    zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
   2.    zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 10.
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 3. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 4. posiadającym bron lub inne przedmioty,materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 5. zachowującym się agresywnie,prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 6. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 7. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje,
 8. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 10. służby porządkowe i służby informacyjne,
 11. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,
 12. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 13. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
 14. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo-niebezpiecznych,
  5. napojów,
  6. napojów alkoholowych,
  7. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  8. artykułów spożywczych,
  9. przedmiotów szklanych,

Ponadto zakazuje się:

 • poruszania się na rowerze,deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach itp…
  • wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy,
  • prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
  • wnoszenia i używania aparatów profesjonalnych z wymienną optyką oraz innych aparatów i nośników rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z zaleceniami organizatora.
 • Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy,mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
 • Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
 • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  • ręczne wykrywacze metalu,
  • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 • Sprzęt obsługujący Imprezę:sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
 • Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
  • Widownia – miejsca siedzące dostępne dla publiczności;
  • Zaplecze organizacyjne,Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
 • Niniejszy Regulamin jest wywieszony przy wejściach na teren imprezy masowej. Ponadto niniejszy Regulamin będzie dostępny w punkcie informacyjnym znajdującym się na terenie imprezy masowej podczas jej trwania.